Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 24 февруари 2017, петък | 23:59  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни
  24 февруари 2017, петък | 00:00

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Шабла приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2017 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:
• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образ 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.