Официален сайт на Община Шабла
Дата: 9 февруари 2016, вторник | 13:31  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни
  9 февруари 2016, вторник | 00:00

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация – Шабла приема заявления  за ползване на общинските мери и пасища от собствениците на пасищни селскостопански животни, в срок до 10 март 2016 година. Към заявлението се прилагат:
• Копие от документ за самоличност за физическите лица;
• Копие от документ за самоличност или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Копие от 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.